Thai Development Insurance Co.,Ltd.
 
   
 
 

การประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

จุดประสงค์ของการประกันภัย สำหรับเจ้าบ้าน
ให้ความคุ้มครองต่อผู้เป็นเจ้าของอาคาร ประเภทบ้านอยู่อาศัย สำนักงานในบ้าน หรือห้องชุดอยู่อาศัยในแฟลต แมนชั่น หรือคอนโดมิเนียม ให้ได้รับความคุ้มครอง
หลายอย่างไว้กรมธรรม์เดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย ความคุ้มครองต่อความเสียหายจากอัคคีภัย ความเสียหายจากโจรกรรมหรือการลักทรัพย์ ความเสียหาย ต่อความรับผิดต่อ
  บุคคลภายนอก ความเสียหาย ต่อทรัพย์สินในอาคาร การสูญเสียค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว การจ่ายเงินชดเชย สำหรับการเสียชีวิตของผู้เอา
  ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เป็นต้นความคุ้มครองของการประกันภัย สำหรับเจ้าบ้าน
    กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้านมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละบริษัทอาจเลือกขายความคุ้มครองแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปความคุ้มครองจะมี 5 หมวด ดังนี้
    หมวด 1 : ความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออาคาร
    หมวด 2 : ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินในอาคาร
    หมวด 3 : ค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนที่พักอาศัยชั่วคราว และการสูญเสียค่าเช่า
    หมวด 4 : ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
    หมวด 5 : เงินชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย
    โดยแต่ละหมวด มีความคุ้มครอง ดังนี้
  ความคุ้มครองต่ออาคารและทรัพย์สินในอาคาร
  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออาคาร หรือต่อทรัพย์สินในอาคารที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิด อากาศยานหรือสิ่งที่หล่นจากอากาศ-
  ยาน น้ำท่วม การไหลล้นหรือการระเบิดของแท้งค์น้ำ อุปกรณ์ส่วนควบของแท้งค์น้ำหรือท่อน้ำ การลักทรัพย์โดยใช้กำลังรุนแรงเพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคาร การชิงทรัพย์
  การปล้นทรัพย์ หรือความพยายาม กระทำการดังกล่าว อาคารถูกชนโดยพาหนะทางบก ม้าหรือปศุสัตว์ ที่ไม่ได้เป็นของหรืออยู่ในความควบคุมของผู้เอาประกันภัยหรือของ
  สมาชิกในครอบครัว ที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยแผ่นดินไหว พายุเฮอริเคน พายุไซโคลน พายุใต้ฝุ่น หรือลมพายุ
  ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวและการสูญเสียค่าเช่า
  กรณีที่อาคารที่พักอาศัยที่ทำประกันเสียหายจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครอง จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้จะต้องทำการซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่และในระหว่างรอการ
  ซ่อมแซมหรือสร้างใหม่นั้น ผู้เอาประกันภัยก็จะต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว เช่น บ้านเช่า/โรงแรม/อพาร์ทเมนท์ เป็นต้น บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา
  ประกันภัย เพื่อเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวดังกล่าว
  คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  หากผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ในฐานะเจ้าของอาคารที่เอาประกันภัย หรือในฐานะผู้เช่า ซึ่งพักอาศัยในอาคารที่เอาประกันภัย
  โดยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แบ่งเป็น 2 กรณี คือ ความรับผิดต่อร่างกายของบุคคลภายนอก เช่น การเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลความบาดเจ็บต่อ
  ร่างกาย และความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอาคารหรือเกี่ยวกับอาคาร
  ความคุ้มครองสำหรับเงินชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย
  หากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุขณะที่อยู่ในอาคารที่ทำประกันภัยและเป็นเหตุให้เสียชีวิตทันที หรือได้รับบาดเจ็บอันมีสาเหตุมาจากภัยภายใต้ความคุ้มครอง
  ต่ออาคาร และทรัพย์สินในอาคารดังได้กล่าวมาแล้วนั้น และมีผลทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตบริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้แก
  ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ (ตัวอย่าง เช่น อาคารที่เอาประกันภัยเกิดเพลิงไหม้แล้วผู้เอาประกันภัยถูกไฟคลอกตาย/ เกิดระเบิดในอาคารที่เอาประกันภัย
  ทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บต้องรับการรักษาพยาบาลและต่อมาเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดระเบิดนั้น)
  การซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม คือ
  ความเสียหายต่อกระจก หมายถึง การแตกของกระจกที่เป็นเสมือนผนังอาคารและกระจกประตูหน้าต่างที่เอาประกันภัยไว้ โดยบริษัทจะชดใช้โดยเลือกกระจก
  อื่นมาทดแทนหรือซ่อมแซมกระจกแตกไป
  ความคุ้มครองเงินชดเชยการเสียชีวิตของคู่สมรสและสมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องการได้รับเงินชดเชยกรณีคู่สมรสหรือสมาชิก
  ในครอบครัวของผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุชื่อไว้ ได้รับบาดเจ็บอันมีสาเหตุมาจากภัยที่ระบุภายใต้ความคุ้มครองต่ออาคารและทรัพย์สินในอาคารและทำให้ผู้เอา
  ประกันภัยต้องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ บริษัทก็จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
   
 
Thai Development Insurance Co.,Ltd.
 
 
42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 
โทร : 0-2235-2510-9, 0-2267-0240-9 โทรสาร : 0-2237-0808, 0-2267-0257, 0-2267-0259
สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
 
© 2008 Thai Development Insurance Company Limited. All Rights Reserved.